Technos

O spoločnosti

Sme inžiniersko-dodávateľská spoločnosť s viac než 27 ročnými skúsenosťami

Naša spoločnosť vykonáva všetky činnosti spojené s realizáciou projekčnej prípravy, konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výroba, montáž, predkomplexné vyskúšanie, komplexné vyskúšanie, servis strojno-technologických častí pre oblasti:

  • jadrovej energetiky – technológie pre spracovanie rádioaktívnych odpadov, dekontaminačné technológie
  • chemického, farmaceutického, petrochemického a potravinárskeho priemyslu
  • priemysel spracovania skleného vlákna
  • komunálnej a priemyselnej energetiky

Predstavenstvo

Ing. Jozef Mikula

predseda predstavenstva

Ing. Jozef Štulrajter

člen predstavenstva

Ing. Martin Hraška

člen predstavenstva

Profil

Cieľom spoločnosti je ponúkať kvalitné a spoľahlivé služby. Prednosťou našej práce je kvalita, precíznosť a spoľahlivosť. Priority vedenia spoločnosti sú ochrana zdravia a životného prostredia.

Inžiniersko-dodávateľská spoločnosť TECHNOS pôvodne vznikla ako zámočnícka firma Technos – Štefan Kabát v roku 1992. Spoločnosť sa v roku 1999 pretransformovala na akciovú spoločnosť TECHNOS,a.s. Prostredníctvom efektívneho prispôsobovania sa podmienkam a požiadavkám trhu sa spoločnosť, v priebehu niekoľkých rokov, prepracovala medzi významných dodávateľov systémov a zariadení pre rôzne hospodárske odvetvia.

Od roku 1996 začala spoločnosť aktívne pôsobiť v oblasti jadrovej energetiky so zameraním na dekontaminačné technológie a spracovanie rádioaktívnych odpadov.

V roku 2006 bol realizovaný prvý projekt v odvetví spracovania sklenených vlákien – linka DDCS v Johns Mannvile Slavakia.

Spoločnosť od svojho vzniku stabilne rastie a postupne získava dobré postavenie aj na zahraničnom trhu.

Stratégia a vízia

Strategický cieľ spoločnosti je pokračovanie v nastúpenom tempe rastu spoločnosti, okrem rozširovania technologického parku a zvyšovania kvality a efektivity výroby a podpory inovatívnych aktív je naším cieľom zvyšovanie konkurencieschopnosti na domácom i zahraničnom trhu v oblasti spracovania nerezových a oceľových materiálov najmä pre jadrový farmaceutický, chemický a potravinársky priemysel, prinášajúc inovatívne riešenia pre klientov.

Víziou spoločnosti je aby systémy manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti boli dlhodobo integrálnou súčasťou riadenia spoločnosti a napomáhali pri hľadaní optimálneho riešenia pri dosahovaní efektívnych výsledkov s ohľadom na kvalitu ponúkaných služieb, ochranu životného prostredia a ochrany zdravia našich zamestnancov a zainteresovaných strán.

Integrovaný systém manažérstva

Cieľom spoločnosti je jej trvalé zlepšovanie a napredovanie, na základe čoho si v priebehu svojho pôsobenia vybudovala a zaviedla integrovaný manažérsky systém, ktorý zahŕňa manažérstvo kvality, environmentálne manažérstvo a manažérstvo bezpečnosti. Celý ISM je pravidelne preverovaný internými auditmi( procesnými a systémovými) a certifikačnými auditmi zo strany certifikačnej spoločnosti DNV GL.

Manažérstvo kvality ISO 9001:2015

Spoločnosť sa prioritne zameriava na riadenie systému manažérstva kvality v organizácii. V centre pozornosti stojí spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek a očakávaní, ktoré sú špecifikované v zmluvách, objednávkach, či technických výkresoch. Systém riadenia kvality sa zameriava na všetky činnosti a procesy v spoločnosti, na riadenie ľudských a finančných zdrojov, na udržanie infraštruktúry, vrátane budov, dopravy, hardvéru, softvéru a inej komunikačnej alebo informačnej technológie. Dôležitým zameraním je aj plánovanie výroby a poskytovania služieb, riadenie nákupu, ale aj riadenie nezhodných produktov.

Environmentálne manažérstvo ISO 14001

Základným zámerom zavedenia environmentálneho manažérstva je identifikovať a pochopiť environmentálne aspekty, ktoré sa viažu na celú infraštruktúru spoločnosti a všetky činnosti, a tak regulovať environmentálny dopad na životné prostredie. Prínosom pre spoločnosť je najmä kontrola nad environmentálnym vplyvom na životné prostredie, kontrola nad produkovanými odpadmi a emisiami, úspora energií a materiálu, zamedzenie vzniku havárií, súlad činností spoločnosti s právnymi požiadavkami, nulové pokuty za environmentálne správanie, vytvorenie dobrej povesti a prestíže spoločnosti.

Manažérstvo bezpečnosti ISO 45001:2018 (OHSAS 18001)

Prioritou zavedeného systému manažérstva bezpečnosti je identifikácia všetkých možných rizík na pracovisku a ich efektívne riadenie tak, aby boli minimalizované možné poškodenie zdravia zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán, ktorých aktivity sú spojené s činnosťou organizácie. Medzi prínosy patrí plnenie právnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP, riadenie procesov v spoločnosti tak, aby bola zaistená vysoká úroveň BOZP a jej neustále zlepšovanie, zvýšenie povedomia zodpovednosti zamestnancov na ochranu vlastného zdravia a ich spolupráce

Naše ciele a záväzky: Politika kvality ISM

TECHNOS v číslach

801
Zrealizovaných zákaziek
3004
Obchodných partnerov
220
Pracovníkov v teame
28
Rokov skúseností

Referencie

Potravinársky priemysel

Dopravník 101b

projekt Rekonštruckia
podúrovňovej časti výkopníka v DUSLO, Šaľa

Klient:
Rea-s, s.r.o.
Rok:
Šaľa
Chemický a Farmaceutický priemysel

Projekt MP1 - výroba a úprava tlakových nádob, časť 2

Klient:
Evonik Fermas, s.r.o.
Rok:
2020

Klienti

Certifikáty

Všetky aktivity firmy sú postavené na certifikovanom systéme kvality ISO 9001:2008, QSC – 3495 s náväznosťou na TÜV certifikát AD – Merkblatt HP – O, No AW5/7424 a Certifikátu TI Banská Bystrica v zmysle Vyhl. UBP SE č.74/1996 Z.z. č.009 IBB 1999 TZ V,M,RO, S,Z, Ab1, b2, d1, d2, e1, e2, e3.

Product Certification

EN 1090-1:2009+A1:2011/EN 1090-2

Management System Certification

ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

Certifikát ISO 3834-2:2005

ISO-3834-2

Oprávnenie č. 276/4/2011

Oprávnenie 14522017

Hľadáte prácu?