Technos

Technologické dodávky

Jadrová energetika

 • spracovanie kvapalných RAO metódou cementácie a bitúmenácie,
 • dekontaminácia pevných RAO ultrazvukom, elektrochemicky a oplachom,
 • špeciálne tlakové a beztlakové nádoby,
 • potrubné systémy jednoduché a duplikátorové,
 • dopravné a monitorovacie systémy RAO,
 • čerpacie a manipulačné systémy pre kvapalné RAO,
 • vzduchotechnické a vetracie systémy,
 • Pb tienenia Ra látok,
 • špeciálne jednoúčelové zariadenia pre dopravu a manipuláciu s RAO.
 • dodávka vybraných zariadení BT1, BT2, BT3 podľa zák. č. 541/2004 Z. z

Komunálna a priemyselná energetika

 • strojno-technologické časti vodných elektrární,
 • výmenníky tepla,
 • ohrievače vody,
 • potrubné energetické rozvody,
 • expanzné nádoby,
 • beztlakové nádoby,
 • oceľové konštrukcie.

Zariadenia pre chemický a farmaceutický priemysel

 • výstavba a rekonštrukcia energetických a technologických blokov,
 • tlakové a beztlakové aparáty s príslušenstvom a výbavou,
 • miešanie, meranie a regulácia,
 • potrubné dopravné systémy pre kvapalné a tuhé látky,
 • výroba sterilizačných nádob autokláv,
 • šnekové dopravníky a podávače.

Zariadenia pre potravinársky priemysel

 • tlakové a beztlakové nádoby a zásobníky,
 • potrubné a čerpacie systémy,
 • vzduchotechnické systémy,
 • špeciálne jednoúčelové zariadenia,
 • závitovkové dopravníky,
 • pneumatická doprava.

Linky na spracovanie skleneného vlákna (DDCS, CS)

 • vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
 • výroba a dodávka zariadení na základe projektovej dokumentácie
 • montáž zariadení na miesto určenia
 • uvedenie zariadení do prevádzky
 • školenia pre obsluhujúci personál
 • vývoj technológie na spracovanie odpadu z procesu výroby skleneného vlákna

TECHNOLOGICKÉ LINKY

 • Dekontaminačné linky zariadení v jadrovej energetike
 • Separácia a spracovanie rádioaktívnych odpadov
 • Linky pre spracovanie sklenených vlákien
 • Linky pre výrobu rohoží zo skleneného vlákna
 • Linky pre kontinuálnu výrobu sekaného skleneného vlákna

VÝROBNÝ SORTIMENT

 • Atmosferické nádoby a zásobníky
 • Štandardné tlakové nádoby s jednoduchým aj dvojitým plášťom
 • Atypické tlakové a beztlakové nádoby
 • Výmenníky tepla, ohrievače
 • Destilačné kolóny
 • Reaktory
 • Potrubné systémy, filtre
 • Vysokotlaké aparáty a zariadenia
 • Špeciálne jednoúčelové stroje, dopravníky
 • Kompenzátory
 • Miešadlá
 • Vane
 • Sterilizátory
 • Technologické oceľové konštrukcie

VÝROBNÁ PREFABRIKÁCIA

 • Zvárané potrubia a potrubné dielce DN250÷DN4000
 • Duplikátorové potrubia
 • Materiálové vyhotovenie – nerez, uhlíkové ocele

Referencie

Chemický a Farmaceutický priemysel

Threonin 3 dodávka technologickej časti - potrubné systémy

Klient:
Degussa - Fermas, s.r.o.
Rok:
2000
Potravinársky priemysel

Dopravník 101b

projekt Rekonštruckia
podúrovňovej časti výkopníka v DUSLO, Šaľa

Klient:
Rea-s, s.r.o.
Rok:
Šaľa