NAŠE SLUŽBY

Výrobná činnosť

Jadrová energetika

 • spracovanie kvapalných RAO metódou cementácie a bitúmenácie,
 • dekontaminácia pevných RAO ultrazvukom, elektrochemicky a oplachom,
 • špeciálne tlakové a beztlakové nádoby,
 • potrubné systémy jednoduché a duplikátorové,
 • dopravné a monitorovacie systémy RAO,
 • čerpacie a manipulačné systémy pre kvapalné RAO,
 • vzduchotechnické a vetracie systémy,
 • Pb tienenia Ra látok,
 • špeciálne jednoúčelové zariadenia pre dopravu a manipuláciu s RAO.

Komunálna a priemyselná energetika

 • strojno-technologické časti vodných elektrární,
 • výmenníky tepla,
 • ohrievače vody,
 • potrubné energetické rozvody,
 • expanzné nádoby,
 • beztlakové nádoby,
 • oceľové konštrukcie.

Zariadenia pre chemický a farmaceutický priemysel

 • výstavba a rekonštrukcia energetických a technologických blokov,
 • tlakové a beztlakové aparáty s príslušenstvom a výbavou,
 • miešanie, meranie a regulácia,
 • potrubné dopravné systémy pre kvapalné a tuhé látky,
 • výroba sterilizačných nádob autokláv,
 • šnekové dopravníky a podávače.

Zariadenia pre potravinársky priemysel

 • tlakové a beztlakové nádoby a zásobníky,
 • potrubné a čerpacie systémy,
 • vzduchotechnické systémy,
 • špeciálne jednoúčelové zariadenia,
 • závitovkové dopravníky,
 • pneumatická doprava.

Naše služby

Výrobná činnosť

Zo sortimentu výrobnej prefabrikácie ponúkame priamou dodávkou: beztlakové nádrže, zásobníky, tlakové nádrže, duplikátory, výmenníky, kolóny, reaktory, potrubia, filtre, vysokotlaké zariadenia, jednoúčelové stroje a zariadenia, dopravníky, kompenzátory, miešadlá, vane, sterilizátory, odberové boxy, oceľové konštrukcie.TECHNOS,a.s. – inžiniersko-dodávateľská firma ponúka

 • vlastnú realizáciu projekčnej prípravy,
 • konštrukčné spracovanie,
 • technologické postupy výroby a výroba,
 • realizácia finálnych povrchových úprav
 • montáže,
 • skúšobníctvo a metrológia,
 • predkomplexné vyskúšanie (PKV),
 • komplexné vyskúšanie (KV),
 • servis strojno-technologických častí pre rôzne segmenty priemyslu:
  • Jadrovú energetiku,
  • Komunálnu a priemyselnú energetiku,
  • Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel,
  • Papierenský priemysel,
  • Biochemický priemysel,
  • Potravinársky priemysel.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby technologických zariadení

 • Tlakové a beztlakové nádoby a zásobníky,
 • Potrubné a čerpacie systémy,
 • Vzduchotechnické systémy,
 • Špeciálne jednoúčelové zariadenia,
 • Závitovkové dopravníky,
 • Pneumatická doprava.

Sortiment výrobnej prefabrikácie

Priamou dodávkou

 • štandardné tlakové nádoby,
 • vzdušníky,
 • výmenníky tepla,
 • ohrievače,
 • expanzné nádoby,
 • veterníky,
 • pozdĺžne zvarované rúry veľkých priemerov,
 • segmentové potrubné kolená,
 • reaktory,
 • kolóny,
 • potrubné redukcie centrické, koncentrické,
 • T-kusy pravouhlé a uhlové,
 • Technologické oceľové konštrukcie.

Prefabrikované diely sú v materiálovom prevedení

 • oceľ triedy 17 – pre chemický priemysel,
 • oceľ triedy 17 – potravinársky priemysel,
 • oceľ triedy 11.

Za 10 rokov svojej existencie sa stala spoločnosť vďaka strategickému riadeniu a vedeniu manažmentom spoločnosti, jedným z dôležitých dodávateľov daných technológií.


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika, telefón: + 421 48 671 33 03, fax: + 421 48 671 33 05, technos@technos.sk