O SPOLOČNOSTI

TECHNOS,a.s. – inžiniersko-dodávateľská spoločnosť

TECHNOS,a.s.

Inžiniersko-dodávateľská spoločnosť TECHNOS pôvodne vznikla ako zámočnícka firma Technos – Štefan Kabát v roku 1992. Spoločnosť sa v roku 1999 pretransformovala na akciovú spoločnosť TECHNOS,a.s. Prostredníctvom efektívneho prispôsobovania sa podmienkam a požiadavkám trhu sa spoločnosť, v priebehu niekoľkých rokov, prepracovala medzi významných dodávateľov systémov a zariadení pre rôzne hospodárske odvetvia.

Naša spoločnosť vykonáva všetky činnosti spojené s realizáciou projekčnej prípravy, konštrukčné spracovanie, technologický postup výroby, výroba, montáž, predkomplexné vyskúšanie, komplexné vyskúšanie, servis strojno-technologických častí pre oblasti: chemického, farmaceutického a petrochemického priemyslu, biochemického priemyslu, papierenského priemyslu, potravinárskeho priemyslu, komunálnej a priemyselnej energetiky, jadrovej energetiky.

Technický personál, výrobný potenciál, technológia výroby a montáže sú profesne špecializované na spracovanie nerezových materiálov (80% produkcie) pre použitie v jednotlivých odvetviach priemyslu vrátane zariadení pre jadrovú energetiku.

Cieľom spoločnosti je ponúkať kvalitné a spoľahlivé produkty, prednosťou je precíznosť a kvalita.

Stratégia spoločnosti

Okrem rozširovania technologického parku a podpory inovatívnych aktív je naším cieľom rozširovanie výroby, úspora a efektívne využívanie energie a v neposlednom rade zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Technos,a.s. na domácom a zahraničnom trhu.

  • Stabilizácia rozvoja a rastu odbytu,
  • Budovanie pozície na domácom a zahraničnom trhu,
  • Udržanie a zvyšovanie dodávok pre zmluvných odberateľov,
  • Inovácia technologického vybavenia,
  • Zvyšovanie efektivity výroby, technicky a technologicky kvalitnejšie produkty,
  • Dodržiavanie základných environmentálnych princípov.


Sociálna politika spoločnosti

Spoločnosť kladie dôraz na starostlivosť o svojich pracovníkov, pretože ľudský potenciál považuje za kľúčový pre úspešné pôsobenie a rozvoj spoločnosti. Práva a povinnosti pracovníkov sú konkretizované v pracovnom poriadku spoločnosti.Technologické vybavenie

Technologické vybavenie

Vodný lúč:
Micro Step Aqua Cut 6001.20 Wr rezanie ocele do hrúbky 100 mm.
Zváranie: 1,5–50 mm, TIG, MAG.
Delenie a tvarovanie materiálov:
nožnica – delenie do hrúbky 25 mm, delenie plameňom do hrúbky 50 mm, ohýbanie do hrúbky 12 mm + kooperácie.
Povrchové úpravy:
pieskovanie, leštenie, brúsenie na kovový lesk, náter, ...
Skúšobníctvo a metrológia:
meranie rozmerov, vizuálne skúšky, kapilárne skúšky, RTG skúšky zvarov, meranie tvrdosti, tlakové skúšky tesnosti.
Manipulácia: žeriav do 8 ton + kooperácie.

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť dodržiava základné environmentálne princípy minimalizovania znečisťovania životného prostredia a narábania s odpadmi. Naša výroba spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, je vybavená technológiami proti prašnosti, na zachytávanie produkovaných škodlivín.
Vznikajúci odpad je separovaný a recyklovaný.
Po zavedení inovácií do technologického procesu, chceme uskutočňovať opatrenia na znižovanie nepriaznivých dopadov na životné prostredie a pre všetky potenciálne negatíva zabezpečiť riešenie likvidácie.

Základné údaje spoločnosti

Obchodné meno

TECHNOS,a.s.

Právna forma

akciová spoločnosť

Sídlo

Švermova 464, 976 45 Hronec
Slovenská republika

Telefón

+421 48 671 3303
+421 48 671 3304
+421 48 671 3300

Fax

+421 48 671 3305

E-mail
Internet

technos@technos.sk
www.technos.sk

IČO
IČ DPH

36037605
SK2020084242

Obchodný register
Oddiel
Banka
Číslo účtu

Okresný súd Banská Bystrica
Sa, vložka č.592/S
VÚB – Brezno
325647 312/0200


© TECHNOS,a.s. | Švermova 464, 976 45 Hronec, Slovenská republika, telefón: + 421 48 671 33 03, fax: + 421 48 671 33 05, technos@technos.sk